Untitled-5
ข ั้นตอนเ้าร่วมโครงการคน ละครึ่ง เฟส 3
คนละครึ่ง3 แก้ขนาดเเล้ว

โครงการช่วยเหลือประชาชาชน

โครงการช่วยเหลือประชาชน

นับแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ  รัฐบาลจึงออกมาตรการในการเยียวยา   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน  อีกทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศในระยะเร่งด่วน  ผ่านโครงการต่างๆของรัฐ โดยมีการจัดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์โครงการ  ไม่ว่าจะเป็น โครงการคนละครึ่ง โครงการเราเที่ยวด้วยกัน โครงการเราชนะ โครงการ.33เรารักกัน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มได้รับการเยียวยาอย่างเสมอภาคกัน   โดยคำนึงถึงประชาชนผู้ได้รับผลกระทบที่แท้จริงก่อนเป็นเป้าหมายสำคัญ   เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างแท้จริง    ซึ่งโครงการต่างๆภาครัฐจะให้การช่วยเหลือในเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภค  อาหาร และเครื่องดื่ม  แต่ละโครงการได้รับผลตอบรับจากภาคประชาชนเป็นอย่างดี  เป็นการสร้างอุปสงค์อย่างแท้จริง   ส่งผลให้ค่า GDP ขยายตัวเพิ่มขึ้นราว 1% และภาครัฐก็ได้มีมาตรการเยียวยาภายใต้โครงการต่างๆอย่างต่อเนื่อง  เพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนเศรษฐกิจทดแทนการสูญเสียรายได้จากนักท่องเที่ยวและนักลงทุนต่างชาติที่เป็นรายได้หลักของประเทศ